1. Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru v internetovom obchode formotor.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

2. Predávajúci

formotor s.r.o.
Fakturačná adresa: F. Hečku 1752/18, 96001 Zvolen
Sklad: Neresnická cesta 3, 960 01 Zvolen  
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 47491191
DIČ: 2023933087
IČ DPH: 2023933087

Bankové spojenie: 
IBAN: SK2009000000005049989393
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

3. Kupujúci

Kupujúci - registrovaný používateľ systému - fyzická alebo právnická osoba, ktorý má na základe registrácie, alebo vyplnenia svojich kontaktných údajov právo objednať tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho. Nakupovať môžu len osoby po dosiahnutí veku 16 rokov a viac.

4. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Objednávky je možné podať jedine elektronicky. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka, ktorá je potvrdená predávajúcim, je považovaná za záväznú pre obe strany.

5. Spracovanie údajov

Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu predávajúceho, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe a poskytnuté údaje bude spracúvať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Výnimku tvoria spoločnosti, ktorými doručuje predávajúci objednaný tovar kupujúcemu, a ktorým za týmto účelom môže poskytnúť predávajúci kontaktné údaje na kupujúceho. Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete TU.

6. Spôsoby platby, platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Za tovar môžno platiť bankovým prevodom, platobnou kartou, dobierkou alebo cez PayPal na účet spoločnosti predávajúceho. V prípade platby bankovým prevodom si kupujúci môže po potvrdení objednávky vytlačiť zálohovú faktúru zaslanú e-mailom, ktorá obsahuje informácie o tovare, cene a účte predávajúceho, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Maximálna suma objednávky zasielanej na dobierku je 150 €. Ceny objednávaných tovarov sa môžu v niektorých prípadoch meniť o čom bude zákazník informovaný zo strany elektronického obchodu telefonicky alebo mailom v čo najkratšom termín po prijatí objednávky od zákazníka.

7. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia platby za tovar na účet predávajúceho. Štandardné dodacie lehoty v pracovných dňoch sú spravidla uvedené pri každom tovare na webstránke obchodu. Pokiaľ predávajúci. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 4 týždňov od prijatia platby za tovar na účet spoločnosti. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkovom formulári ako miesto doručenia. Ak je suma objednávky nižšia ako 80 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Pokiaľ je suma objednávky najmenej 80 €, predávajúci dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (platí len v rámci dodania v celej Slovenskej republike).

8. Poštovné a balné

Kuriér: 2,99 €
Nad 60,00 € za poštovné a balné neplatíte.

9. Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom predávajúci neručí.

10. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v internetovom obchode predávajúceho je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 15 dní od jeho prevzatia.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne na adresu sídla dodávateľa doporučenou poštou s prílohou kópie faktúry o kúpe vracaného tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, znehodnotený tovar a pod.). Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., nemožno bez udania dôvodu vrátiť tovar, pokiaľ bol predmetný tovar vyrobený kupujúcemu na mieru.

11. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba po vzájomnej dohode, s výnimkou – pokiaľ si predávajúci nesplnil svoje povinnosti voči kupujúcemu vyplývajúce z týchto obchodných podmienok. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (náklady spojené so zaslaním objednávky).

Zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade, resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predávajúci zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Suma, ktorú kupujúci zaplatil, mu bude prevedená späť na jeho účet do 3 pracovných dní.

12. Reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom dodávateľ neručí.

Postup vybavenia reklamácie:

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Zásielka musí byť riadne zabalená, označená viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu nákupného dokladu
 • podrobný popis závady
 • dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo a e-mail).

Zásielku je potrebné na reklamáciu zaslať formou balíka, alebo doporučene ako list. Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho alebo formou dobierky, nebude prijatý! Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na:

 • výmenu závadného tovaru za bezchybný
 • alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny
 • alebo odstúpenie od zmluvy.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • poškodenie a zničenie tovaru v dôsledku neodbornej manipulácie
 • poškodenie používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • poškodenie pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • poškodenie vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, štandardne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Príloha č.1 reklamačného poriadku - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

13. Možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

14. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 26.10.2016.